Comites Acreditación 2016

Tendo en conta as competencias outorgadas pola normativa de aplicación, a Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) procédese á publicación da composición dos comités de asesores expertos constituídos ao abeiro coa convocatoria publicada o 26 de abril de 2016 (DOG de 24 de maio), de avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia.