• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Sistema de Xestión Interno

O consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (en diante ACSUG), dentro das súas funcións xerais de servizo á sociedade, así como análise e mellora do Sistema Universitario de Galicia, decidiu implantar un Sistema de Xestión da Calidade segundo a norma ISO 9001. En 2006 obtívose a certificación externa, que estivo en vigor ata o 2009.

No ano 2009 decidiuse ampliar o alcance do sistema de xestión, incluíndo todas as actividades de ACSUG, e integrando a norma ISO 14001 de xestión medioambiental no sistema xa existente. No ano 2010 realízase a integración do Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría (EMAS) no sistema de xestión interno. Despois deste proceso, a ACSUG obtivo as certificacións externas de AENOR nas normas ISO 9001, ISO 14001 e o Regulamento EMAS, converténdose na primeira axencia de calidade universitaria en Europa que tiña estas certificacións.

No ano 2023 a ACSUG vese obrigada a prescindir das certificacións medioambientais, debido ás circunstancias particulares do cambio á nova sede da axencia, situada no Edificio Fontán da Cidade da Cultura en Santiago. Como resultado, o Sistema de Xestión interno pasa a ter só a certificación externa de calidade segundo a norma ISO 9001.

Ademais ao ser AENOR membro da rede internacional IQNet de entidades certificadoras, a certificación obtida por ACSUG é recoñecida internacionalmente.

DOCUMENTACIÓN DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE

OUTRAS NORMAS IMPLANTADAS

Ademais do comentado anteriormente, ACSUG ten implantadas e establecidas: