• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Progresión de profesorado colaborador: destinatarios

  1. Poderán solicitar, da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, a emisión doinforme previo á prórroga do contrato de profesora ou profesor colaborador as persoas que estean contratadas por algunha das universidades públicas de Galicia como profesoras ou profesores colaboradores e se atopen no último ano do período inicial máximo de catro anos a que se refire o artigo 6.2º do Decreto 266/2002, do 6 de setembro, de contratación de profesorado universitario.
  2. Así mesmo, as persoas que tivesen prorrogado o seu contrato como profesoras ou profesores colaboradores por algunha das universidades públicas de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 6.2º do Decreto 266/2002, do 6 de setembro, de contratación de profesorado universitario, poderán solicitar, en calquera momento, a emisión da avaliación previa á adquisición do carácter indefinido do contrato de profesora ou profesor colaborador ante a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.