• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Normativa

Estándares e criterios para a garantía da calidade no Espazo Europeo de Educación Superior

Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade.

Real Decreto 640/2021, de 27 de xullo, de creación, recoñecemento e autorización de universidades e centros universitarios, e acreditación institucional de centros universitarios.

Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos universitarios oficiais de doutoramento. (Texto consolidado. Última modificación: 13 de xullo de 2013)

Resolución de 6 de abril de 2021, da Secretaría General de Universidades, pola que se aproban recomendacións en relación cos criterios e estándares de avaliación para a verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación de títulos universitarios oficiais de Grao e de Máster ofertados en modalidades de ensinanzas virtuais e híbridas.

Resolución de 7 de marzo de 2018, da Secretaría General de Universidades, pola que se ditan instruccións sobre o procedemento para a acreditación institucional de centros de universidades públicas e privadas.

Resolución do 3 de marzo de 2022, da Secretaría General de Universidades, pola que se ditan instruccións sobre o procedemento para a acreditación institucional de centros de universidades públicas e privadas, e se publica o Protocolo para a certificación de sistemas internos de garantía de calidade dos centros universitarios e o Protocolo para o procedemento de avaliación da renovación da acreditación institucional de centros universitarios, aprobados pola Conferencia General de Política Universitaria.

Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan os ensinos universitarios oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto 161/2015, do 5 de novembro, que modifica o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan os ensinos universitarios oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 6 de xuño de 2012 que modifica a Orde do 20 de marzo de 2012, que desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan os ensinos universitarios oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 20 de marzo de 2012 polo que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan os ensinos universitarios oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.