• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Normativa

Estándares e criterios para a garantía da calidade no Espazo Europeo de Educación Superior

Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento. (Texto consolidado. Última modificación: 13 de xullo de 2013)

Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais. (Texto consolidado. Última modificación: 17 de xuño de 2015)

Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 6 de xuño de 2012 que modifica a Orde do 20 de marzo de 2012, que desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 20 de marzo de 2012 polo que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución de 6 de abril de 2021, da Secretaría General de Universidades, pola que se aproban recomendacións en relación cos criterios e estándares de avaliación para a verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación de títulos universitarios oficiais de Grao e de Máster ofertados en modalidades de ensinanzas virtuais e híbridas. (NOVO)