• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Información sobre o programa

O Programa de Apoio á Avaliación da Actividade Docente (DOCENTIA), pretende satisfacer as demandas das universidades e a necesidade do sistema educativo de dispoñer dun modelo e duns procedementos para garantir a calidade do profesorado universitario e favorecer o seu desenvolvemento e recoñecemento.

O obxectivo do Programa é apoiar as universidades no deseño e aplicación de procedementos propios de avaliación da docencia co fin de garantir a calidade docente do seu profesorado e favorecer o desenvolvemento e recoñecemento deste, mediante a súa avaliación externa por unha axencia.

O Programa DOCENTIA toma como referencia as recomendacións para a Garantía de Calidade nas institucións de Educación Superior elaboradas pola European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) no seu documento Criterios e Directrices para a Garantía de Calidade no Espazo Europeo de Educación Superior. Entre os devanditos criterios e directrices destaca o 1.4., Garantía de Calidade do Persoal Docente, que establece que as institucións deben dotarse de medios para garantir que o seu persoal docente está cualificado e é competente para a docencia.

A partir destas consideracións, e tendo en conta o marco de colaboración entre ACSUG e ANECA, ambas as dúas entidades asinan un Convenio de Colaboración para desenvolver este Programa no ámbito do Sistema Universitario de Galicia, mantendo en todo momento a coherencia ao utilizar un modelo común.