• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complementos polos cargos de xestión: Retribucións

De acordo co disposto na Orde do 22 de outubro de 2007, a contía que se establece por cada tramo deste complemento é de 240 euros/anuais*. Para ter dereito a percibir este complemento cumprirá a obtención dun mínimo de 0.5 tramos/puntos. Para os efectos das retribucións computaranse os tramos/puntos en decimais ( sen facer aproximacións a números enteiros ) a partir de 0.5 inclusive.

* Tendo en conta o disposto no artigo 5º do Decreto 55/2004, a percepción dos complementos estará supeditada "ao límite consignado para este fin nos presupostos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e á previsión orzamentaria de cada universidade".