• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complementos polos cargos de xestión: Requisitos

  • Desempeñar algún dos cargos que se recollen do anexo I da resolución vixente.
  • Cesar ou finalizar un período concreto de mandato nun cargo por causa legal antes da data estipulada na convocatoria vixente.

 * Só se terán en conta os cargos posteriores a entrada en vigor da Lei Orgánica 11/1983, do 25 de agosto, de Reforma Universitaria.