• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complementos de recoñecemento ao labor docente e investigador: destinatarios

De conformidade co disposto no artigo 1 do Decreto 55/2004, do 4 de marzo, e o 16 de abril de 2004 , poderán solicitar esta valoración previa á asignación das retribucións adicionais CLD-CLI, o persoal docente e investigador FUNCIONARIO e CONTRATADO DOUTOR, tanto de carcater fixo como de caracter temporal, das universidades públicas que compoñen o sistema universitario de Galicia (SUG).