Publicación Protocolos REACU de avaliación de títulos oficiais

A Rede Española de Axencias de Calidade Universitaria (REACU) publica os protocolos xerais de aseguramento da calidade (criterios básicos e orientacións xerais) referentes á Verificación e Modificación de plans de estudos de títulos oficiais, para dar resposta á nova normativa aprobada en 2021 – Real Decreto 822/2021 de 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade, e Real Decreto 640/2021, de 27 de xullo, de creación, recoñecemento e autorización de universidades e centros universitarios, e acreditación institucional de centros universitarios.

A partir destes protocolos e de conformidade con eles, a ACSUG desenvolverá as súas propias guías de avaliación.

REACU publica tamén unha nota informativa onde presenta o catálogo de protocolos elaborados e pendentes de elaboración: