Xuntanza do Consello Asesor de ACSUG

O Consello Asesor é o principal órgano consultivo de ACSUG e reúnese, como mínimo, cunha periodicidade anual para analizar as actividades da axencia e propoñer accións e cambios que incidan na mellora continua.

Debido á situación motivada pola COVID-19, o 17 de decembro de 2021 celebrouse, de forma mixta (presencial-telemática), unha xuntanza do órgano, na que se deu conta, por parte do director de ACSUG, das actividades desenvolvidas ao longo do 2021 nas especiais circunstancias en que tivo actuar a Axencia debido á pandemia aínda presente. Ademais, presentouse un borrador do novo código ético, de aplicación en todas as actividades de ACSUG, para a súa análise e posible mellora

FOTO1 FOTO2