Convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratacion do profesorado universitario polas universidades do SUG.

Con data do 13 de xullo de 2020 publícase no DOG a Resolución do 1 de xullo de 2020 da Presidenta da ACSUG, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria de 2020 (código de procedemento ED702B).

Consonte ao disposto na base terceira desta convocatoria, as solicitudes deberán presentarase obrigatoriamente por vía electrónica, conforme co establecido no artigo 10.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia. Para o cal, primeiro deberá ser cuberta na aplicación de ACSUG e despois ser presentada na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.