Actuacións da ACSUG ante a alerta sanitaria provocada polo COVID-19 no que se refire aos programas de avaliación de títulos e centros

A ACSUG, seguindo as directrices da REACU publicadas o 3 de abril de 2020 ante a situación de excepción provocada polo COVID-19 e as instrucións do 6 de abril de 2020 da Secretaría Xeral de Universidades de aseguramento da calidade da docencia non presencial nas universidades do Sistema universitario de Galicia, así como os comunicados e documentos das autoridades educativas, elabora este documento con instrucións e actuacións a desenvolver mentres dure esta situación excepcional, co obxectivo de dar resposta ás dúbidas xeradas sobre o estado dos programas de avaliación de títulos e centros do SUG