Resultados no SUG do “Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2012-2013 (EIL1213)” da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

O venres, 21 de abril, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia presentou os resultados no SUG do ”Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2012-2013”. No acto participaron o Secretario Xeral de Universidades, Don José Alberto Díez de Castro, a presidenta da ACSUG, Dona María Patrocinio Morrondo Pelayo e o director da ACSUG, Don José Eduardo López Pereira.

Neste informe, presentáronse os resultados acadados na undécima enquisa, realizada á poboación titulada no curso académico 2012-2013 en decembro de 2015.

A poboación obxecto de estudo está centrada na poboación universitaria titulada en títulos de 1º e 2º ciclo (diplomaturas, licenciaturas, enxeñarías, enxeñarías técnicas, arquitectura e arquitectura técnica) e graos, detectándose un incremento na representatividade dos titulados en graos, en consonancia cos anos de implantación dos primeiros títulos de grao (2008-2009 e 2009-2010) como froito do proceso de adaptación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). En concreto, atópanse representados 70 graos, case o triplo con respecto ao estudo anterior, nos que tan só había 26.

A mostra enquisada foi de 4.473 titulados sobre un total de 8.395, representando arredor dun 53,28% da poboación total.

Universidade

Poboación

Mostra

Universidade da Coruña

2.585

1.366

Universidade de Santiago de Compostela

3.453

1.749

Universidade de Vigo

2.357

1.358

SUG

8.395

4.473

No deseño da mostra, para cada titulación e campus (subpoboación) seleccionouse unha mostra aleatoria, determinándose o tamaño da mostra para a estimación da proporción (con varianza máxima) e fixando un erro máximo admisible do 10%, cun nivel de confianza do 95%.

Os resultados obtidos neste estudo proporcionan información sobre aspectos relacionados coa transición dos titulados da educación universitaria ao mercado laboral: formación universitaria, prácticas e traballos durante a titulación, mobilidade, coñecemento de idiomas, acceso ao emprego, vías de busca de emprego, situación laboral actual no momento de realizar a enquisa, tempo en atopar emprego, tipo de contrato e as competencias máis requeridas no emprego.

Dentro das principais conclusións extraídas no estudo EIL1213 para o total de titulados no SUG durante o curso académico 2012-2013 atópanse as seguintes:


Datos académicos

 • Para o 76,89% dos titulados durante o curso académico 2012-2013 a titulación obtida fora a súa primera opción.

 • O 58,08% dos titulados gozou dalgunha bolsa durante os seus estudos. Máis da metade dos titulados que obtiveron unha bolsa, mantivérona durante tres ou máis cursos académicos. No 98,61% dos casos a bolsa de estudos procedía dunha institución pública española.

 • O 46,90% dos titulados durante o curso académico 2012-2013 tiña no momento de realizar a enquisa outra titulación universitaria finalizada, aparte da titulación pola que foi enquisado.

 • O 19,46% dos titulados durante o curso académico 2012-2013 participou durante a súa estadía na universidade nalgún programa de mobilidade, maioritariamente no programa Erasmus, cun 80,24%. No 81,07% dos casos o seu destino foi unha universidade do resto da Unión Europea.

 • O 93,12% dos titulados no curso académico 2012-2013 coñece e é quen de usar algun idioma a maiores das lenguas oficiais do SUG (galego y castelán). Deles, o 52,88% afirmou coñecer só un idioma adicional.


Busca de emprego

 • O 80,22% dos titulados buscou emprego relacionado coa súa titulación dedde que remaotu os estudos. Deles, o 62,50% atopouno.

 • O tempo medio que lles llevou aos titulados atopar ese primeiro emprego relacionado coa súa titulación foi de 9,54 meses

 • As vías de busca de emprego más utilizadas polos titulados durante o curso 2012-2013 foron a través de internet, cun 4,06, presentando de maneira espontánea a súa candidatura, cun 3,77, e a través de contactos persoais, familiares ou amizades, cun 3,01. Máis da metade dos titulados, un 53,05%, atopou o seu primeiro emprego por algunha destas tres vías.


Situación actual

 • O 23,15% dos titulados durante o curso académico 2012-2013 continuaba estudando no momento da realización da enquisa.

 • O 24,02% dos titulados durante o curso académico 2012-2013 preparaba oposicións no momento da realización da enquisa.

 • El 70,59% dos titulados durante o curso académico 2012-2013 traballaba no momento da realización da enquisa.


Emprego actual (despois da titulación)

 • A maioría dos titulados 78,26% estaba a traballar en Galicia. O 16,70% traballaba noutra comunidade autónoma e só un 5,04% traballaba fóra de España

 • O salario medio neto mensual dun titulado durante o curso académico 2012-2013 era de 1.086,60 €. Máis da metade dos titulados, o 51,13%, tiñan un salario mensual superior a 1.000 €

 • El 76,66% dos titulados que traballaban estaban desenvolvendo funcións de nivel universitario no seu trabajo. Deles, o 82,87% desenvolvía funcións específicas da súa titulación.

 • As cinco competencias máis valoradas polos titulados durante o curso 2012-2013 foron a capacidade para a aprendizaxe, cun 4,52, a motivación, cun 4,50, a capacidade para resolver problemas, cun 4,47, a capacidade de comunicación oral/escrita, cun 4,44, e a adaptabilidade, cun 4,37.


Satisfacción co itinerario académico

 • O 90,43% dos titulados volvería cursar estudos universitarios. Deles, o 80,29% volvería a elexir a mesma titulación, dos cales un 85,59% repetiría os seus estudos na mesma universidad. Isto tradúcese en que o 62,15% do total de titulados no SUG durante o curso 2012-2013 repetiría exactamente o mesmo itinerario académico, é dicir, volvería cursar a mesma titulación na mesma universidade.