• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Proxecto Tempus EDUCA 2015

Os proxectos TEMPUS son uns programas da Unión Europea que teñen como finalidade impulsar o desenvolvemento dos sistemas de ensinanza superior. Por iso se establecen cooperacións entre os países membros da Unión Europea, así como con outros países doutras zonas do mundo, para compartir información e experiencias no ámbito da educación superior.

A ACSUG, consciente da importancia de establecer vínculos e contactos con outros organismos e asociacións, decidiu implicarse activamente no proxecto TEMPUS IV “Modernization and Development of Curricula on Pedagogy and Educational Management in the Central Asian Countries (EDUCA)”, coordinado pola Universidade Otto-von-Guericke de Magdeburgo (OvGU).

O obxectivo do proxecto TEMPUS EDUCA é incidir na reforma e modernización no sistema de educación pedagóxico en tres países de Asia Central, orientándoos cara as boas prácticas do Espazo Europeo de Educación Superior, especialmente:

a) Desenvolvemento e implantación de plans de estudos, baseados na avaliación de competencias e no Sistema Europeo de Créditos (ECTS)

b) Inclusión de actividades de avaliación dos resultados das aprendizaxes no eidos da pedagoxía e a xestión educativa.

A ACSUG participou no proxecto durante o ano 2015 en dúas actividades diferentes:

1) Visita externa aos centros universitarios de: Tajik Pedagogic University (Dushanbe, Tayikistán), Kazakh National Pedagogic University (Almaty, Kazakstán) and Arabaev Pedagogic University (Bishkek, Kirguistán) para comprobar a implantación dun máster en xestión educativa.

2) Avaliación online dos plans de estudo de catro carreiras universitarias do ámbito da pedagoxía.