• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Normativa

  • Real Decreto 420/2015, de 29 de maio, de creación, reconoñecemento, autorización e acreditación de universidades e centros universitarios.

  • Resolución de 7 de marzo de 2018, da Secretaría General de Universidades, pola que se ditan instrucións sobre o procedemento para a acreditación institucional de centros de universidades públicas e privadas.