• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Alcance do sistema de xestión de calidade e do medio ambiente

  • Prestación dos servizos de avaliación do profesorado previa á contratación polas Universidades de Galicia e avaliación para a asignación de complementos retributivos.
  • Prestación dos servizos de avaliación de títulos, seguimento dos Sistemas de Garantía Interna de Calidade dos Centros do Sistema Universitario de Galicia (Programa FIDES-AUDIT), seguimento da implantación de modelos de avaliación da actividade docente do profesorado nas Universidades de Galicia (Programa DOCENTIA), realización de estudos e análises de inserción laboral.