• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Presidente

Presidenta: María Patrocinio Morrondo Pelayo

A persoa que ocupe a Presidencia do consorcio é nomeada e separada por decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da consellería que teña atribuídas as competencias en materia de universidades, escoitadas as reitoras ou reitores e as presidentas ou presidentes dos consellos sociais das universidades do SUG integradas no consorcio, de entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito universitario, por un período de catro anos prorrogables por períodos iguais de tempo.

Funcións: A presidenta ou presidente do consorcio ten, ademais das funcións descritas no artigo 16 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as funcións seguintes:

  • Representar institucionalmente á Axencia.
  • Velar pola consecución dos obxectivos do consorcio e polo cumprimento dos seus estatutos.
  • Supervisar as actividades do consorcio e elevar ao Consello Reitor a documentación e os informes que considere pertinentes.
  • Aqueloutras funcións que lle sexan encomendadas ou delegadas polo Consello Reitor, cando a súa natureza así o permita.