• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Presidente

Presidenta: Sra. Dona. María Patrocinio Morrondo Pelayo

A presidenta do Consello de Dirección é nomeada polo presidente da Xunta de Galicia, de entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito universitario, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, escoitados os reitores e os presidentes dos Consellos Sociais das universidades consorciadas.

Funcións: Corresponden á presidenta do Consello de Dirección as funcións seguintes:

  • Representar institucionalmente á Axencia.
  • Convocar, presidir, suspender e levantar as sesións do Consello e fixar a orden do día, así como dirixir as deliberacións e decidir os empates co seu voto de calidade.
  • Supervisar as actividades da Axencia e elevar ó Consello a documentación e os informes que considere pertinentes.
  • Aquelas outras que lle sexan expresamente encargadas polo Consello de Dirección.