• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Director

Director: Sr. D. José Eduardo López Pereira

O director da Axencia é nomeado polo Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, oído o Consello de Dirección.

Funcións:

 • Ser o órgano executivo da Axencia. Executar e facer cumplir os acordos do Consello de Dirección.
 • Dirixir, organizar, xestionar e inspeccionar as actividades da Axencia, dacordo coas directrices do Consello de Dirección.
 • Presentar no Consello de Dirección as propostas de organización e funcionamiento das diversas actividades e programas que promova a Axencia.
 • Informar ó Consello de Dirección do desenrolo das actividades e programas da Axencia e exercer as funcións que lle sexan encargadas ou delegadas por este.
 • Elaborar e elevar o proxecto de presuposto anual y as súas modificacións, para efectos do seu exame e, se procede, da súa aprobación polo Consello de Dirección.
 • Desenrolar a xestión económica dacordo ó presuposto aprobado nas bases de execución, e coidar a xestión contable da Axencia.
 • Administrar o patrimonio da Axencia, dacordo coas directrices do Consello de Dirección e no marco das delegacións que nesta materia lle sexan efectuadas polo Consello.
 • Velar pola conservación y o mantenemento das instalacións e equipamiento da Axencia.
 • Exercer as funcións de contratación, dirección e xestión do persoal propio ou adscrito na Axencia.
 • Velar pola mellora e a calidade dos métodos de traballo, para a introducción das innovacións tecnolóxicas.
 • Informar ó presidente do Consello de Dirección de todo o necesario para o adecuado exercicio das súas funcións e formular as propostas que considere axeitadas para o bo funcionamento da Axencia.
 • Cualquera outra función que lle sexa expresamente encargada ou delegada polo Consello de Dirección, nos términos previstos nos estatutos.