• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Consello asesor

O Consello Asesor é o órgano consultivo de ACSUG e correspóndenlle as seguintes funcións, establecidas no artigo 26 dos seus estatutos:

  1. Informar, por petición da directora ou director, sobre os procedementos e actuacións que desenvolva o consorcio.
  2. Emitir un informe, por petición da directora ou director, verbo das controversias que se produzan respecto do cumprimento das normas ou códigos éticos e de boas prácticas nos procedementos e actuacións que desenvolva o consorcio.
  3. Analizar a metodoloxía e as estratexias de avaliación que se puideren aplicar, e propoñer medidas de mellora da calidade dos métodos de traballo e de introdución de innovacións tecnolóxicas.
  4. Analizar o funcionamento do consorcio e emitir un informe anual para o Consello Reitor.
  5. Manter as relacións de colaboración e cooperación que resulten procedentes para favorecer o intercambio de experiencias e o fluxo de información, cos comités que realicen funcións análogas dentro dos órganos de avaliación externa que existan ou se constitúan no ámbito estatal e internacional.
  6. Recoller e analizar as suxestións, propostas e opinións que, respecto das funcións e actuación do consorcio, formulen as administracións públicas, os órganos de avaliación externa que existan no ámbito estatal e internacional, as universidades españolas e calquera outra institución pública ou privada vinculada co ámbito da garantía da calidade universitaria.
  7. Elevar á Dirección do consorcio, para a súa consideración, propostas e suxestións para a mellora das súas actuacións.
  8. Calquera outra función que lle sexa expresamente encargada pola directora ou director do consorcio cando a súa natureza así o permita.

Composición

Presidente:

     César Chaparro Gómez. Universidad de Extremadura

Vocais:

     Académicos

     Fernando Tejerina García. Universidad de Valladolid
     Jaime Gil Aluja. Universidad Autónoma de Barcelona
     Jorge Delgado García. Universidad de Jaén
     José Manuel Cabrera Sixto. Universidad de Guanajuato (México)
     Francisco Campos Freire. Universidade de Santiago de Compostela
     Antonio Scala. Università degli Studi di Sassari (Italy)
     José Eduardo López Pereira, Director ACSUG.

     Profesionais

     Marta Amate López.

     Outro representante pendente de nomeamento.

     Estudiantes:

     Miguel García González.   

     Secretario:

     Luis Carlos Velón Sixto, Técnico ACSUG.